פרסומי מתודולוגיה

תחום: מוסדות פיננסים

 • מתודולוגיה

 • המאמר מציג את ההנחות העומדות בבסיס מודל ההון מותאם הסיכון הפנימי של S&P להערכת הון הבנקים המדורגים ברחבי העולם. מודל זה משמש כלי אחיד למדידת והשוואת הלימות ההון של בנקים מודרגים, ללא תלות בפערי רגולציה בין מדינות. ...

 • מסמך זה מתאר את הצעדים לקביעת פרופיל האשראי העצמאי של חברה (Stand Alone Credit Profile) או קבוצה (Unsupported Group Credit Profile) בתהליך קביעת דירוג המנפיק הסופי של חברה פיננסית שאינה בנק. תהליך זה מתבסס במובנים רבים על המתודולוגיה לדירוג בנקים, אך מדגיש את "הסיכון הכלכלי" ו"סיכון הענף" בקביעת נקודת המוצא או ה"עוגן" לדירוג הסופי. אנו מוסיפים או מורידים רמות דירוג (נוצ'ים) מה"עוגן" בגין המאפיינים הספציפיים של החברה, כגון: מעמד עסקי; הון, מינוף והכנסות; פרופיל סיכון; פרופיל מימון; ונזילות. במקרים מסוימים הערכת גורם אחד כ"חלש" עשויה להגביל את הערכת פרופיל האשראי העצמאי. לבסוף, אנו כוללים את הערכתנו לתמיכת המדינה בקביעת דירוג האשראי של החברה (Issuer Credit Rating) או פרופיל האשראי של הקבוצה (Group Credit Profile).

 • מסמך זה מתייחס למנהלי נכסים מסורתיים ואלטרנטיביים. הבסיס לקביעת דירוג מנהלי נכסים הוא המתודולוגיה לדירוג חברות כאשר מסמך זה מתאר את ההתאמות הספציפיות לחברות מסוג זה. אנו מגדירים מנהלי נכסים כחברות אשר הכנסותיהן נובעות בעיקר מדמי ניהול וביצוע תמורת ניהול כספי צד שלישי או נכסים עבור משקיעים פרטיים או מוסדיים. מנהלי נכסים מסורתיים כוללים חברות המנהלות קרנות המשקיעות במניות, אגרות חוב וכדומה עבור משקיעים פרטיים או מוסדיים. מנהלי נכסים אלטרנטיביים כוללים: קרנות הון פרטיות, קרנות גידור , קרנות אשראי/חוב ונוספים העובדים בעיקר עבור אנשים פרטיים אמידים או גופים מוסדיים. מנגנון דמי הניהול בגופים "מסורתיים" מבוסס בדרך כלל על אחוז מהנכסים המנוהלים. בגופים "אלטרנטיביים" נגבים גם דמי ביצוע על תשואה עודפת מעל רף הנקבע מראש.

 • הבסיס לקביעת דירוג חברות שירותים פיננסיים הוא המתודולוגיה לדירוג חברות, ומסמך זה מתאר את ההתאמות הספציפיות לחברות מסוג זה. אנו סבורים כי הסיכונים המהותיים של חברות אלו קשורים יותר ליכולתן לייצר תזרימי מזומנים מאשר לכרית ההונית שעליהן להחזיק לצורך ספיגת הפסדי אשראי. במובן הזה, חברות שירותים פיננסים דומות לחברות לא פיננסיות בכך שהן נוטות להגיע לחדלות פירעון יותר בשל שחיקה ביכולת יצירת תזרימי מזומנים מאשר בשל שחיקה באיכות האשראי של הנכסים שלהן. בדירוג חברות שאנו סבורים שסיכוני האשראי שלהן נובעים בעיקר מאיכות נכסים, מימון ונזילות והון מוחשי - סיכונים הדומים יותר לסיכונים העומדים בפני בנקים - אנו מיישמים את "המתודולוגיה לדירוג חברות פיננסיות שאינן בנקים".

 • קרנות פיתוח עסקי הן חברות ציבוריות בארה"ב המשקיעות בעסקים קטנים ובינוניים, בעיקר פרטיים. מאמר זה מפרט ומתאר את הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות מסוג זה.

 • המאמר מתאר את המתודולוגיה שלפיה מדרגת S&P התחייבויות שמנפיקות חברות פיננסיות שאינן בנקים, כולל חברות החזקה לא-תפעוליות המחזיקות בחברות כאלו.

 • לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק.

 • מאמר זה מתאר את המתודולוגיה וההנחות המשמשות אותנו לצורך סיווג הרכיב ההוני במכשירים היברידיים שבהם קיימים מאפייני סטפ-אפ, אפשרויות לפדיון מוקדם על ידי המנפיק או החלפה.

 • מאמר זה מתאר את המתודולוגיה להערכת האיכות ההונית של מכשירים מורכבים בקשר עם התניית תשלומי הקופון בתשלומי דיבידנדים. מתודולוגיה זו רלוונטית למוסדות פיננסיים ולתאגידים

 • המאמר מסביר את ההנחות המשמשות אותנו בהערכת הרכיב ההוני של מכשירים היברידיים עם יכולת מוגבלת לדחות תשלומי ריבית, המונפקים על ידי מוסדות פיננסיים.

 • המאמר מתאר את הדרך שבה מדרגת S&P הון היברידי של תאגידים ושל מוסדות פיננסיים. הדירוג מבוסס על משקל המרכיב ההוני בשטרות או בכתבי ההתחייבות ועל מאפייני ההנפקה (כגון מבנה החלויות, תנאי Call, מנגנוני step-up, תנאי המרה למניות ועוד).

 • בנקים

 • מאמר זה מעדכן את המתודולוגיה לזיהוי, סיווג ודירוג הון מורכב וחוב נחות של בנקים. המאמר מפרט ומבהיר את אופן קביעת הדירוג של שטרי הון מורכבים שמנפיקים בנקים, לרבות הסבר על ההשפעה של השינויים בסטנדרטים הרגולטוריים על מכשירים אלו.

 • המאמר מפרט את התנאים והקריטריונים לדירוג עסקאות הנתמכות על ידי שלוחות של בנקים המשמשים בעסקאות כ"צד שמנגד"

 • מאמר זה דן בהערכת איכות האשראי של סניפי בנק אשר פועלים באותה מדינה בה נמצא הסניף הראשי של אותו בנק. על פי מתודולוגיה זו, אנו מעריכים כי איכות האשראי של סניף בנק אשר פועל באותה מדינה בה יושב הסניף הראשי של אותו בנק, זהה במהותה לאיכות האשראי של הסניף הראשי. דירוג האשראי של סניפי בנק הפועלים במדינה אחרת מזו שבה יושב הסניף הראשי, מוגבל על ידי דירוג האשראי של מדינה זו.

 • מאמר זה מתאר את המדדים הכמותיים ש-Standard & Poor's משתמשת בהם כחלק מהערכת הפרופיל העסקי, ההון והרווחיות, פרופיל הסיכון והמימון והנזילות של הבנקים. המדדים מבוססים על התאמות לנתונים שהבנקים המדורגים מדווחים בדוחות הכספיים ובדיווחים לרגולטור.

 • המסגרת המתודולוגית והקריטריונים של S&P לדירוג בנקים. העוגן להערכת הדירוג של בנקים נקבע על ידי שילוב של הערכתנו לסיכון הכלכלי ולסיכון הענפי. העוגן יכול להיות מושפע, לטובה או לשלילה, ממספר פרמטרים נוספים הנוגעים לבנק המדורג באופן פרטני, לרבות התייחסות למעמד התחרותי, הלימות ההון, הסיכון המגולם בתיק ההלוואות ומידת ההתאמה בין הנכסים וההתחייבויות של הבנק.

 • תיאור מקיף של המתודולוגיה להערכה והשוואה בין מערכות בנקאיות גלובליות. סולם ההערכה לסיכון ענף הבנקאות נע בין 1 ל-10, כאשר 1 היא רמת הסיכון הנמוכה ביותר ו-10 היא רמת הסיכון הגבוהה ביותר. ההערכה כוללת את המערכת הפיננסית כולה, לרבות ההשפעה של שחקנים חוץ-בנקאיים על יציבותה. ההערכה נשענת על שני פקטורים מרכזיים: הסיכון הכלכלי והסיכון הענפי. כמו כן, הניתוח לוקח בחשבון את ההשפעה של האיכות והאפקטיביות של הרגולציה ושל הנכונות והיכולת של הממשלה לתמוך במערכת הפיננסית.

 • המאמר מסביר את גישת S&P לדירוג ניירות ערך מסחריים של בנקים

 • שירותים פיננסיים

 • המאמר מפרט את הדרישות של S&P לקווי אשראי המגבים, כחלק מהקריטריונים שלנו לדירוג ניירות ערך מסחריים המונפקות על ידי חברות מימון.