מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

המדריך למתודולוגית דירוג ולקריטריונים לדירוג

מדריך זה מסביר מהם קריטריונים לדירוג ומה הן הנחיות. המדריך מסביר כיצד S&P מיישמת קריטריונים בתהליך הדירוג, וכיצד קריטריונים אלו מתפתחים ונבדקים על פני זמן. מדריך זה מתאר גם את מאמצינו להבטיח, ככל שניתן, את שקיפותם ואת נגישותם של הקריטריונים שלנו לקהל הרחב. S&P מפתחת ומתחזקת מתודולוגיות על מנת לבסס את אופן קביעת דירוגי האשראי למנפיקים ולהנפקות. קריטריונים מספקים את המסגרת האנליטית לפיה מפיקה S&P את הדירוגים שלה. הקריטריונים מורכבים וכוללים עקרונות אנליטיים, גורמי מפתח, מתודולוגיות והנחות מרכזיות שאנו משתמשים בהם בהליך הדירוג על מנת לקבוע דירוגי אשראי. לפיכך, קריטריונים מהווים את הבסיס האנליטי שמנחה את האנליסטים בקביעת דירוגי אשראי.

מאפיינים עיקריים:

  • הקריטריונים מהווים את המסגרת האנליטית לקביעת דירוגי אשראי, שהם הערכה יחסית של סיכוני אשראי.
  • הקריטריונים לדירוג כוללים גורמים כמותיים וגורמים איכותניים.
  • ועדות הדירוג קובעות את דירוגי האשראי על ידי יישום הקריטריונים הרלוונטיים.
  • S&P בוחנת מחדש את הקריטריונים לדירוג באופן שוטף כדי לשמור על איכות הדירוגים.
  • הקריטריונים לדירוג עשויים להתעדכן מדי פעם כדי לשקף שינויים בשוק.

באמצעות פיתוח ויישום של קריטריונים, וכן פרסומם לצורך הגברת השקיפות, אנו מספקים לשוק נקודת ייחוס (benchmark) גלובלית המסייעת לשחקנים בשוק להעריך באופן עצמאי את איכות האשראי של מנפיקים ושל מכשירי חוב. קריטריונים אמורים לסייע לשחקנים בשוק החוב להבין כיצד S&P מעריכה סיכוני אשראי של מנפיקים והנפקות במגזר פעילות מסוים. מטרתן של ההנחיות היא להוביל ליישום עקבי של הקריטריונים, ובכך לאפשר למשקיעים ולשחקני שוק אחרים לערוך השוואות בין אזורים גיאוגרפיים שונים ובין ענפי פעילות שונים.

מהם קריטריונים לדירוג?

קריטריונים לדירוג כוללים עקרונות אנליטיים, גורמי מפתח, מתודולוגיות והנחות מרכזיות שאנו מיישמים בתהליך הדירוג על מנת לקבוע דירוגי אשראי. הקריטריונים תמיד מתפרסמים בפומבי. המשתתפים בוועדות הדירוג מיישמים את הקריטריונים על מנת למפות את הסיכונים ולהעריך את מידת ההשפעה שלהם על איכות האשראי של תאגידים ושל מכשירי חוב ספציפיים.

קריטריונים לדירוג עשויים להיות, מצד אחד, הנחיות מסגרת כלליות, ומצד שני – לכלול הנחיות ספציפיות כגון נוסחאות כמותיות, יחסים פיננסיים או התאמות חשבונאיות שיש ליישם על הנתונים הפיננסיים המדווחים בדוחות הכספיים. יחד עם זאת, S&P מבינה שלפעמים ישנן נסיבות מיוחדות, עובדות לא שגרתיות או גורמים ייחודיים שעשויים להיות רלוונטיים לניתוח סיכוני האשראי. לפיכך, הקריטריונים שלנו לא מתיימרים לכסות את כלל הפרמטרים הנחוצים להערכת סיכוני אשראי. לאנליסטים יש יכולת ומנדט להפעיל שיקול דעת אנליטי ביישום הקריטריונים, וזאת באמצעות הדיונים בוועדות הדירוג.

איזון בין פרמטרים כמותיים להערכות איכותניות
הקריטריונים המשמשים את S&P כוללים שילוב בין פרמטרים כמותיים ופרמטרים איכותניים. המדדים הכמותיים נעים מיחסים פיננסיים פשוטים ועד למודלים מורכבים.

שקיפות ונגישות
שקיפותם של הקריטריונים שלנו מסייעת לשחקנים בשוק להבין טוב יותר איך אנו מנתחים סיכוני אשראי, ולקבל החלטות מיודעות בנוגע לסיכוני אשראי.
כדי להסביר מה מייצגת כל רמת דירוג בסולם הדירוג שלנו, פרסמנו תרחישי קיצון היפותטיים לכל רמת דירוג, על מנת לאפשר השוואה בין דירוגים בסקטורים שונים ולאורך זמן. אנו מצפים כי מנפיקים המדורגים בדירוג זהה, ללא קשר לענף הפעילות שלהם, יוכלו לעמוד בתרחישי הקיצון המתאימים לרמת הדירוג שלהם בלי להגיע לכשל פירעון. S&P מפרסמת לציבור הרחב את מכלול הקריטריונים העדכניים ביותר הנמצאים בשימוש האנליסטים, במטרה לספק לקהל משתמשי הדירוג הבנה טובה יותר של אופן ניתוח האשראי והמסלול שבאמצעותו הגיעה ועדת הדירוג למסקנת הדירוג.

כדי להסביר מה מייצגת כל רמת דירוג בסולם הדירוג שלנו, פרסמנו תרחישי קיצון היפותטיים לכל רמת דירוג, על מנת לאפשר השוואה בין דירוגים בסקטורים שונים ולאורך זמן. אנו מצפים כי מנפיקים המדורגים בדירוג זהה, ללא קשר לענף הפעילות שלהם, יוכלו לעמוד בתרחישי הקיצון המתאימים לרמת הדירוג שלהם בלי להגיע לכשל פירעון. S&P מפרסמת לציבור הרחב את מכלול הקריטריונים העדכניים ביותר הנמצאים בשימוש האנליסטים, במטרה לספק לקהל משתמשי הדירוג הבנה טובה יותר של אופן ניתוח האשראי והמסלול שבאמצעותו הגיעה ועדת הדירוג למסקנת הדירוג.

מהן הנחיות?

בנוסף לקריטריונים, S&P מפרסמת גם הנחיות, אשר תמיד מקושרות למאמר קריטריונים מסוים. הנחיות אינן קריטריונים, ואין הנחיות לכל מאמר של קריטריונים

מטרתן של ההנחיות היא לסייע לאנליסטים ליישם באופן עקבי את הקריטריונים בתהליך קביעת הדירוג. ההנחיות מתפרסמות במאמרים הכוללים הסברים כגון: איך ליישם אספקטים ספציפיים של הקריטריונים, איך משתנים מסוימים או הנחות עשויים להתעדכן מעת לעת, מהם המרכיבים המשניים של הקריטריונים שעשויים למלא תפקיד ביישום הקריטריונים, ואיך לפעיל שיקול דעת אנליטי בקביעת הדירוג.

אנליסטים מתייחסים למאמרי ההנחיות כאשר הם מיישמים קריטריונים ומפעילים שיקול דעת אנליטי. יחד עם זאת, אנליסטים וחברי ועדות הדירוג עשויים להגיע למסקנה שלא לפעול על פי מאמר ההנחיות בהתייחס למנפיק מסוים או להנפקה מסוימת, ובהתאם לנסיבות המקרה. על מנת להבין את הגישה האנליטית הנמצאת בבסיס דירוג מסוים, על משתמשי הדירוג לפנות לקריטריונים, להנחיות הרלוונטיות ולדוח הדירוג עצמו.

מהי חשיבותם של קריטריונים לדירוג?

קריטריונים מספקים הבסיס להשוואה בין דירוגים. היכולת להשוות בין דירוגים מענפי פעילות וסוגי נכסים שונים מספקת לשחקנים בשוק נקודת ייחוס (benchmark) להערכת סיכוני האשראי של מגוון של מכשירי חוב ממדינות שונות. לדוגמא, דירוג גלובלי, על סולם דירוג אחיד, מאפשר השוואה של סיכוני אשראי בין חברת כרייה מקנדה, מוסד פיננסי מיפן, אג"ח מובנות המגובות בתיק הלוואות למגורים מאנגליה וכדומה

הקריטריונים לדירוג מספקים ראייה צופת פני עתיד

דירוגים המבוססים על הקריטריונים לדירוג מגלמים את הערכותינו לתרחישים אפשריים ואירועים מקרו כלכליים עתידיים

הקריטריונים (לדירוג) מגלמים את יציבות הדירוג

יציבות דירוגי האשראי היא אחד הגורמים בהערכת איכות האשראי ובקביעת הקריטריונים לדירוג.

כיצד מתפתחים הקריטריונים לדירוג על פני זמן?

כדי לתמוך באיכות הדירוגים לאורך זמן, יצרה S&P מבנה ארגוני ותהליכים התומכים בהתפתחותם של הקריטריונים לדירוג. ב-S&P קיימות מספר פונקציות עיקריות של בתחום זה. המטרה העיקרית של בעלי התפקידים השונים היא לשמור על איכות גבוהה של דירוגים, שתשתקף בשיעורי חדלות הפירעון ובשינויי דירוג לאורך זמן.

קציני קריטריונים אחראים על פיתוח ואישור הקריטריונים לדירוג ועל המעקב אחריהם. הם מפתחים ומעדכנים קריטריונים ומבצעים שינויים או התאמות בקריטריונים במידת הצורך. בנוסף לכך, קציני קריטריונים נותנים לאנליסטים משוב לגבי יישום הקריטריונים.

תפקידם של יועצי קריטריונים הוא לסייע לאנליסטים ביישום נכון של הקריטריונים בעת הליך קביעת הדירוג. הם עושים זאת באמצעות הדרכות שוטפות של הצוות האנליטי על הקריטריונים של S&P ועל ידי השתתפות בחיבור הנחיות לדירוג. בנוסף לכך, יועצי קריטריונים נותנים משוב לקציני הקריטריונים לגבי אופן יישום הקריטריונים, על מנת לאבחן אם הקריטריונים מספיק ברורים, שקופים ועקביים.

כיצד אנליסטים מיישמים את הקריטריונים לדירוג?

תהליך קביעת הדירוג הוא תהליך מתועד המתבסס על ניתוח מעמיק בהתאם לקריטריונים לדירוג. הוא נתמך בידע, בניסיון ובשיקול הדעת של האנליסטים ושל מומחי אשראי נוספים.

תהליך הדירוג מתחיל בהערכת הסיכונים הטמונים בענף הפעילות והשוק של הלווה הרלוונטי. לאחר מכן, האנליסט מנתח את הסיכונים העסקיים והפיננסיים הרלוונטיים ללווה, ומשווה אותו לקבוצת ההתייחסות שלו.

בהערכת איכות האשראי של איגרות חוב מובנות, הניתוח מתייחס, בין היתר, לסיכונים הטמונים במבנה המשפטי של העסקה, לנהלי החיתום והפעילות האופרטיבית של יוצר הנכסים ושרת העסקה, לפרופיל הלקוחות בתיק הנכסים המגבה, לאיכות תזרימי המזומנים הצפויים להתקבל מהנכסים ולכריות ביטחון שיידרשו לצורך הגנה מפני כשל פירעון.

לצורך קביעת הדירוג, האנליסט מכין עבור ועדת הדירוג את המסמכים הרלוונטיים, על פי הקריטריונים הרלוונטיים. המסמך המרכזי בניתוח האנליטי הוא ה-Rating Analysis Methodology Profile (RAMP), המציג את גורמי הסיכון העיקריים בפעילות הלווה או העסקה, בהתאם לקריטריונים הרלוונטיים. בוועדת הדירוג, האנליסט מציג את הערכתו והמלצתו בנוגע לדירוג, וחברי הוועדה מצביעים וקובעים את ציוני המשנה של הדירוג (סיכון עסקי וסיכון פיננסי) ואת הדירוג הסופי, לרבות תחזית הדירוג.

Ratings Criteria guide the quantitative and qualitative analysis, which is detailed in the RAMP (rating analysis methodology profile). The RAMP document is distributed to a ratings committee where the analyst presents the key rating factors and the ratings recommendation is discussed. Finally, a vote is taken in the rating committee and a rating is assigned.

כיצד אנו מפתחים קריטריונים?

מכיוון שגורמים המשפיעים על סיכוני האשראי משתנים ומתפתחים באופן מתמיד, אנו מחויבים לעקוב אחר הקריטריונים לדירוג באופן רציף ולעדכנם. מעבר לכך, כדי לשפר את איכות הדירוגים ואת יכולת ההשוואה בין דירוגים, אנו עוקבים ומנתחים נתונים סטטיסטיים של שינויי דירוג ושל שיעורי חדלות פירעון ברמות הדירוג השונות, ומבצעים שינויים נדרשים בקריטריונים על מנת לשפר את ביצועי הדירוג.

S&P מפתחת קריטריונים חדשים לדירוג של מוצרים חדשים, המתייחסים לסיכונים הספציפיים הגלומים באותם מכשירים.

ל-S&P תהליך מובנה לפיתוח קריטריונים לדירוג ועדכון קריטריונים קיימים, על פי הצורך:

יוזמה – ברגע ש-S&P מזהה צורך בקריטריונים חדשים או בעדכון של קריטריונים קיימים, קצין הקריטריונים הבכיר של התחום הרלוונטי ממנה צוות פרויקט אשר ירכז את המטלות השונות הכרוכות בכך, כגון מחקר וכתיבה. קבוצת העבודה אחראית על כתיבת הקריטריונים, בחינתם ויישומם.

מחקר – הצוות הרלוונטי בוחן מחקרים חיצוניים כדי לנסח המלצות לקריטריונים חדשים או לעדכון של קריטריונים קיימים. בנוסף, הצוות בוחן את השלכותיהן של ההמלצות על דירוגים קיימים, ומפתח תכניות ליישום ההמלצות ופרסומן לכלל השוק

אישור – המלצות צוות פיתוח הקריטריונים מאושרות על ידי הגופים הבכירים הרלוונטיים בתוך הארגון.

הטמעה – הקריטריונים שאישרה הוועדה הרלוונטית מופצים בתוך הארגון ומחוצה לו. לפני הפרסום החיצוני, האנליסטים עוברים הכשרה ליישום הקריטריונים החדשים או המעודכנים. לעיתים אנו פונים במסך מיוחד לקבלת הערות מהציבור לפני אישור הקריטריונים ופרסומם,.

בחינה תקופתית – אנו בוחנים את הקריטריונים לדירוג באופן תקופתי כדי לבדוק את הישימות שלהם לאור התפתחויות בשווקים, הנפקת מוצרי חוב חדשים או שינויים בנקודת המבט שלנו. הבחינה התקופתית כוללת בדיקה של ביצועי הדירוגים (נתונים סטטיסטיים של מעברי דירוג ושיעורי כשל פירעון על פי רמת דירוג). חריגות בהשוואה לסטטיסטיקות רב-שנתיות עלולות להצביע על צורך בשינויים בקריטריונים.