מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

פרסומי מתודולוגיה
מתודולוגיה כללית

 • כללי

 • מתודולוגיה - כללי: דירוג אשראי בסולמות מקומיים | 08/06/23

  אנו מדרגים חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים.

 • מתודולוגיה - כללי: דירוג הון היברידי | 02/03/22

  המאמר מתאר את הדרך שבה אנו מדרגים הון היברידי של תאגידים שאינם תחת פיקוח רגולטורי ושל מוסדות פיננסיים תחת פיקוח רגולטורי. המאמר גם מתאר את האופן שבו אנו מייחסים להון ההיברידי את המשקל ההוני שלו. הערכת המשקל ההוני ודירוג המכשיר ההיברידי מבוססים על מספר רב של מאפיינים, כגון מבנה החלויות, תנאי call, מנגנוני step-up, תנאי המרה, כוונות החברה המנפיקה ועוד.

 • מתודולוגיה - כללי: סיכוני אשראי הנובעים מגורמי סביבה, חברה וממשל תאגידי | 10/10/21

  מאמר מתודולוגיה שמתאר את הצורה שבה אנו משקפים סיכוני אשראי הנובעים מגורמי סביבה, חברה וממשל תאגידי. אנו משקפים סיכונים אלה באמצעות המתודולוגיות הסקטוריאליות שלנו (כגון: מתודולוגיות להערכת סיכוני אשראי של תאגידים, בנקים, חברות ביטוח, ומימון ציבורי) רק כאשר אנו סבורים שהם רלוונטיים ושעשויה להיות להם השפעה על דירוגי האשראי, לרעה או לטובה. המתודולוגיה שופכת אור, בעזרת דוגמאות, על האופן שבו שיקולי ESG עשויים להשפיע על מרכיבים שונים של ניתוח האשראי שלנו ועל הדירוגים עצמם.

 • מתודולוגיה - כללי: דירוג חברות בקבוצה | 01/07/19

  לאחר קביעת פרופיל האשראי העצמאי (stand-alone credit profile) אנו מנתחים את השפעת הקבוצה על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה שבוחנת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על פרופיל האשראי העצמאי על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק.

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה לקישור הדירוג לטווח ארוך עם הדירוג לטווח קצר | 07/04/17

  מאמר מתודולוגי המסביר כיצדS&P מקשרת בין דירוגי מנפיק לטווח ארוך לבין דירוגי מנפיק לטווח הקצר, על מנת לקבוע דירוג גלובלי לטווח הקצר, בין היתר, גם באמצעות הערכת פרופיל הנזילות של הישות המדורגת.

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה לערבויות | 21/10/16

  מתודולוגיה להערכת ערבויות של עסקאות, הנפקות ומנפיקים מדורגים. המתודולוגיה חלה על דירוגים של חברות וממשלות ושל הנפקותיהן, וכן על עסקאות מימון מובנה.

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה להערכת האקלים המשפטי של מדינות בהקשר של שיקום חוב לאחר כשל פירעון | 20/01/16

  המאמר מתאר את המתודולוגיה להערכת האקלים המשפטי של מדינות בכל הקשור לתהליך מימוש זכויות של נושים להשבת כספם לאחר כשל פירעון. הערכה זו מתבססת על שני קריטריונים עיקריים: משטר אכיפת החוק (rule of law risk) והערכה לגבי המערכת המשפטית ויחסה כלפי נושים (creditor-friendliness) בעת מאמציהם להשיב קרן וריבית לאחר קרות כשל פירעון. כל המדינות מקוטלגות לאחת משלוש קבוצות - A, B או C. קבוצת ההערכה משפיעה ישירות על האופן שבו דירוגי שיקום חוב נקבעים להנפקות של חברות בדירוג ספקולטיבי )דירוג גלובלי של BB+ ומטה) וכן על דירוגי ההנפקות שלהן.

 • מתודולוגיה - כללי: דירוג חברות ממשלתיות | 25/03/15

  מאמר מתודולוגי מקיף המסביר כיצד S&P מתייחסת לתאגידים בעלי זיקה ממשלתית (government related entity). במסגרת המתודולוגיה לדירוג חברות ממשלתיות, S&P מבחינה בין דירוג התאגיד כ"ישות עצמאית" (כלומר, בהתעלם מסוגיית הבעלות) לבין דירוג האשראי הסופי שמניח תמיכה ממשלתית יוצאת דופן (ברמה כזו או אחרת), כפי שמוגדר במאמר. נקודת המוצא היא שגם חברה ממשלתית צריכה להיבחן, תחילה, כחברה לכל דבר, על פי אמות המידה החלות על כלל החברות במגזר הפעילות שלה. לאחר מכן, יש לבחון את מידת התמיכה שעשויה חברה ממשלתית לקבל בעתות משבר על מנת להימנע מחדלות פירעון.

 • מתודולוגיה - כללי: תנאים המאפשרים דירוג תאגיד הגבוה מדירוג המדינה שבה הוא פועל | 19/11/13

  דירוג האשראי של מרבית התאגידים המדורגים (שאינם בבעלות ממשלתית) נמוך מדירוג האשראי של המדינה שבה מתבצעת עיקר פעילותם העסקית. זאת משום שהמאפיינים העסקיים והפיננסיים של מרבית התאגידים מעידים על רמת סיכון הגבוהה מזו של הממשלה. אולם ישנן חברות עם פרופיל עסקי ופיננסי חזקים במיוחד, המצביעים על סיכוני אשראי הנמוכים מזה של המדינה. בכפוף לעמידה בקריטריונים מסוימים ולהערכתנו שהתאגיד אכן ישרוד כשל פירעון של המדינה שבה הוא פועל, דירוג התאגיד יכול להיות גבוה מזה של המדינה. המאמר המתודולוגי מפרט את התנאים הנדרשים לקביעת דירוג תאגיד הגבוה מדירוג המדינה שבה הוא פועל.

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה לעסקאות הנתמכות על ידי סניפי בנקים | 14/10/13

  המאמר מפרט את התנאים והקריטריונים לדירוג עסקאות הנתמכות על ידי שלוחות של בנקים המשמשים בעסקאות כ"צד שמנגד"

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה לשימוש בדירוגים בקבוצת ה-CC וה-CCC | 01/10/12

  מאמר מתודולוגי המפרט את אופן השימוש בדירוגים נמוכים במיוחד (קבוצת 'CC' וקבוצת 'CCC" בסולם הדירוג הגלובלי), הן בדירוג של מנפיקים והן בדירוג הנפקות. רמות הדירוג 'CC' ו-'CCC' מעידות על סיכון גבוה מאד לכשל פירעון בטווח הקצר. המאמר מחדד את אופן השימוש בדירוגים אלו ואת ההבדלים הדקים שבין הדירוגים השונים בקטגוריה של קבוצת ה-CCC, וכל זאת בהתאם לקריטריונים ומאפיינים איכותיים.

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה להשקעות זמניות בחשבונות של עסקאות מדורגות | 31/05/12

  המתודולוגיה מפרטת את המאפיינים המותרים להשקעות זמניות בעסקאות מדורגות

 • מתודולוגיה - כללי: עקרונות הדירוג של S&P | 16/02/11

  S&P עושה שימוש בשיטת ניתוח מבוססת עקרונות למתן דירוגי אשראי ולמעקב אחרי דירוג אשראי של תאגידים, ממשלות ועסקאות מובנות. יחד עם זאת, כשמדובר בסוגים מסוימים של מנפיקים, הנפקות, קבוצות נכסים ושווקים, S&P מעבה את העקרונות הבסיסיים של ניתוח סיכוני אשראי במתודולוגיות ובהנחות מפורטות יותר. המאמר מפרט את העקרונות הבסיסיים המשמשים את S&P במלאכת הדירוג.

 • מתודולוגיה - כללי: מתודולוגיה: דירוג עצמאי (SACP) - אחד ממרכיבי הדירוג | 01/10/10

  במסגרת דירוג עשויה S&P להעריך את הדירוג העצמאי (stand alone credit profile) של המנפיק. הדירוג עצמאי משקף את הערכתנו לאיתנות האשראי של המנפיק ללא תמיכה חריגה ויוצאת דופן. הדירוג העצמאי משקף את התמיכה השוטפת שבין המנפיק לקבוצה או לממשלה לה הוא שייך.

 • דוחות משתנים והנחיות ליישום מתודולוגיה (אינן בסטטוס של מתודולוגיה)

 • הנחיות/דו"ח משתנים ליישום מתודולוגיה כללית: דירוג אשראי בסולומות מקומיים | 19/12/23

  " המסמך מפרט הנחיות המשמשות ככלי עזר ליישום מדויק ועקבי של מאמר המתודולוגיה " דירוג אשראי בסולמות מקומיים" שפורסם ב-8 ליוני 2023.

 • הנחיות/דו"ח משתנים ליישום מתודולוגיה כללית: ההבדל בין מתודולוגיה לבין הנחיות ליישום מתודולוגיה | 15/12/17

  המאמר מספק הסבר קצר על ההבדל בין מתודולוגיה (קריטריונים), לבין הנחיות שאנו לעתים מפרטים כעזר ליישום מתודולוגיות.