מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

בקשה לתגובות הציבור

S&P Global Ratings מבצעת לעתים בחינה מחדש של מתודולוגיות וקריטריונים המשמשים לקביעת דירוגי אשראי, במטרה לשפר באופן תמידי את השקיפות והרלוונטיות של המתודולוגיות השונות ולהגביר את יעילותן לצורך בחינת סיכוני אשראי. כחלק מתהליך זה, אנו פונים למנפיקים ולמשקיעים לצורך קבלת הערותיהם. כאשר מדובר במתודולוגיה חדשה או בעדכון משמעותי של מתודולוגיה קיימת, S&P Global Ratings מבקשת משוב מהשוק לגבי המתודולוגיה המוצעת, לרבות בקשה לתגובות על שאלות ספציפיות. הפנייה לציבור מתבצע באמצעות "בקשה להערות" (Request for Comments).

 • 20/09/21

  הצעתנו לעדכון פיסקה 4 של המתודולוגיה הגלובלית שמתארת את הדרך שבה אנו מדרגים הון היברידי של תאגידים שאינם תחת פיקוח רגולטורי ושל מוסדות פיננסיים תחת פיקוח רגולטורי. המאמר מתאר את האופן שבו אנו מייחסים להון ההיברידי את הרכיב ההוני שלו. הערכת הרכיב ההוני ודירוג המכשיר ההיברידי מבוססים על מספר רב של מאפיינים, כגון מבנה החלויות, תנאי call, מנגנוני step-up, תנאי המרה, כוונות החברה המנפיקה ועוד. אנו מציעים כעת להרחיב את היריעה של המתודולוגיה הנוכחית שלנו לדירוג הון היברידי, שפורסמה ב-1 ליולי 2019, כך שהיא תשמש גם לדירוג הון היברידי של תאגידים מלווים רב צדדיים.

 • 15/09/21

  הצעתנו לעדכון פיסקה 60 של המתודולוגיה הגלובלית המפרטת את הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף האנרגיה. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. הצעת השינוי לפסקה 60 תשלב במתודולוגיה תנאים חדשים שיאפשרו שימוש ביחסים פיננסיים של טבלת ה"תנודתיות הנמוכה" (המוצגת במתודולוגיה הכללית שלנו לדירוג תאגידים) על מנת להעריך את רמת המינוף ותזרים המזומנים של המנפיק. השינוי המוצע אמור להחליף את פסקה 60 של המתודולוגיה הקיימת "מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף האנרגיה" שפורסמה ב-19 לדצמבר 2013.

 • 08/06/21

  הצעתנו לעדכון המתודולוגיה הגלובלית לדירוג בנקים וחברות פיננסיות שאינן בנקים. העוגן להערכת הדירוג של בנקים נקבע על ידי שילוב של הערכתנו לסיכון הכלכלי ולסיכון הענפי. העוגן יכול להיות מושפע, לטובה או לשלילה, ממספר פרמטרים נוספים הנוגעים לבנק המדורג באופן פרטני, לרבות התייחסות למעמד התחרותי, הלימות ההון, הסיכון המגולם בתיק האשראי ומידת ההתאמה בין הנכסים וההתחייבויות של הבנק. המתודולוגיה המוצעת גם מתארת את הליך קביעת הפרופיל האשראי העצמאי של חברות פיננסיות שאינן בנקים. תהליך זה מתבסס במובנים רבים על המתודולוגיה לדירוג בנקים, אך מדגיש את הסיכון הכלכלי והסיכון הענפי בקביעת נקודת המוצא, או העוגן, לדירוג הסופי. המאמר המתודולוגי המוצע אמור להחליף מספר מאמרי מתודולוגיה בתחום דירוג המוסדות הפיננסיים, כמפורט בסוף המסמך. שני המאמרים העיקריים שיוחלפו הם "מתודולוגיה לדירוג בנקים" מ-9 בנובמבר, 2011, ו"מתודולוגיה לדירוג חברות פיננסיות שאינן בנקים" מ-9 בדצמבר, 2014.

 • 08/06/21

  הצעתנו לעדכון המתודולוגיה הגלובלית להערכה והשוואה בין מערכות בנקאיות גלובליות. סולם ההערכה לסיכון ענף הבנקאות נע בין 1 ל-10, כאשר 1 היא רמת הסיכון הנמוכה ביותר ו-10 היא רמת הסיכון הגבוהה ביותר. ההערכה כוללת את המערכת הפיננסית כולה, לרבות ההשפעה של שחקנים חוץ-בנקאיים על יציבותה. ההערכה נשענת על שני פקטורים מרכזיים: הסיכון הכלכלי והסיכון הענפי. כמו כן, הניתוח לוקח בחשבון את ההשפעה של האיכות והאפקטיביות של הרגולציה ושל הנכונות והיכולת של הממשלה לתמוך במערכת הפיננסית. המאמר המתודולוגי המוצע אמור להחליף את המתודולוגיה הקיימת "מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות" מ- 9 לנובמבר 2011

 • 08/06/21

  הצעתנו לעדכון פסקאות 28-29 וכן טבלה מספר 6 במאמר "מתודולוגיה לדירוג קרנות השקעה אלטרנטיביות" מ- 13 לינואר 2020. מטרת השינוי המוצע הנה ליישר קו אם הליך מקביל בו אנו מציעים לעדכן את המתודולוגיה שלנו ל"הערכת סיכון ענף הבנקאות". לפיכך, השינוי המוצע מתייחס לצורת ההערכה שלנו לתחום השיפוט של קרנות השקעה אלטרנטיביות