מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תנאי שימוש באתר אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("S&P Maalot")

כללי

בכניסתך לאתר S&P Maalot ("האתר") ובשימושך באתר ו/או בתוכן (כהגדרתו להלן), מכולו או מקצתו, הינך, המשתמש ("אתה" או ה"משתמש"), מסכים לציית לתנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות ("תנאי השימוש") ומתחייב כי הינך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל כניסה ו/או שימוש באתר. S&P שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי השימוש בכל עת ללא מתן הודעה. באפשרותך לעיין בתנאים המחייבים בכל עת בכתובת www.maalot.co.il/Home/TermOfUse . כל תוספת ושינוי הנעשים באתר ו/או בתוכן לאחר תאריך העדכון האחרון המצוין לעיל, כפופים לתנאי השימוש באופן אוטומטי. עצם השימוש באתר ו/או בתוכן לאחר ביצוע כל שינוי שכזה מעיד על הסכמתך המוחלטת והבלתי מסויגת לשינויים אלו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים וגברים כאחד. הכותרות בתנאי השימוש הן לצורך הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות.

השימוש באתר

S&P Maalot מעניקה לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לגישה ולשימוש באתר ו/או בתוכן בעבור תשלום (במידה ויש), בהתאם לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר ו/או בתוכן יתבצע רק לצרכים לא מסחריים. התוכן כולל, בין היתר: דירוג מנפיק (הבעת דעה סובייקטיבית בדבר איכות האשראי של מנפיק חוב, באשר לעמידה בתשלומים במועד הפירעון בהשוואה לחייבים ישראלים אחרים); דירוג הנפקה (הבעת דעה סובייקטיבית על איכות האשראי של חייב בהתייחס לחוב ספציפי, בהשוואה לאיכות האשראי של התחייבויות פיננסיות של חייבים ישראלים אחרים); RES (אינדיקציה על הדירוג המנתחת ההשפעות של פעולות אסטרטגיות פוטנציאליות טרם יישומן); הערכת חוסן פיננסי (קבלת הערכת אשראי ראשונית כללית וחסויה,אבן דרך לדירוג ללקוחות חדשים, בטרם פניה לשוק ההון); הערכת חוסן פיננסי (קבלת הערכת אשראי ראשונית, כללית וחסויה בטרם פניה לשוק ההון); הערכת חוסן פיננסי לצד שלישי; הערכת החוסן הפיננסי של חברה עבור צד שלישי על בסיס מידע פומבי; דירוג הלוואות בנקאיות/הנפקות פרטיות; דירוג הלוואות המגובות בנכסים / בטוחות הכולל הערכת הסבירות למקרה חדלות פירעון ; דירוג גלובאלי; מאמרים המבוססים על מאמרים שנכתבו ונוסחו ע"י הצוות המקצועי הגלובאלי של S&P Maalot בשפה האנגלית, ועברו שינויים, עריכה, קיצורים והתאמות שונות על מנת להופיע באתר בשפה העברית (ה"מאמרים") וכן דירוג על פי סולם הדירוג הבינלאומי של S&P Maalot המשווה את איכות האשראי של החברה לזה של מנפיקים אחרים בזירה הבינלאומית (ביחד ולחוד: ה"תוכן").

זכויות קניין רוחני ושימוש בלתי מורשה

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או בתוכן, לרבות שמות המסחר, סימני המסחר, סימני השירות, הלוגויים (ה"סימנ(ים)") על גבי האתר או המשולבים בתוכן - הינם של S&P בלבד, או של צד שלישי, אשר העניק את רשותו לשימוש בהם ע"י S&P Maalot. אין באמור בתנאי שימוש אלה או באתר משום הענקת זכות או רישיון לשימוש בסימן כלשהו בלא אישור מראש ובכתב מטעם S&P Maalot. הינך מתחייב להיענות לכל דרישה של S&P Maalot בקשר עם שמירה על זכויותיה בתוכן ובאתר. כל שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מורשה בסימנים ו/או בתוכן אסור באופן מוחלט. לתשומת לבך: שימוש בתוכן המצוי באתר עשוי להיות מנוטר מפעם לפעם ע"י S&P Maalot על-מנת להבטיח את הציות לתנאי השימוש. S&P Maalot שומרת לעצמה את הזכות לחסום כניסת משתמש כלשהו לאתר, ו/או למנוע ממנו גישה לתוכן, מכולו או קצתו, עם או בלי התראה, אם מתעורר אצלה חשש כי משתמש כלשהו נכנס לאתר או משתמש בתוכן מסוים באתר תוך הפרת תנאי שימוש אלה.

הגבלות על השימוש באתר

אינך רשאי: (1) להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות שימוש באמצעים מסוג Crawlers, Robots, Deep-link, Scraper, Bot, Spider, Data Mining, קוד מחשב או אמצעים אוטומטיים אחרים, תוכנות, מכשירים, אלגוריתמים, תהליכים, שיטות, ו/או מתודולוגיות כלשהם לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של האתר ו/או התוכן, מכולו או מקצתו, מבלי לקבל את אישורה של S&P Maalot מראש ובכתב לכך; (2) להשיג גישה או לנסות להשיג גישה בכל דרך לאתר, ו/או לתוכן אשר לא הועמד לרשות הציבור באופן מכוון בין היתר באמצעות הצגה פומבית על-גבי האתר או דרך הצבת לינק לאתר; (3) להפר את המגבלות תחת תנאי שימוש אלה באמצעות כל רובוט, או לעקוף ו/או להערים על כל אמצעי שנועד להגביל או למנוע גישה לחלק מהאתר ו/או לתוכן מסוים; (4) להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה או להציג תוכן מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תוכן כלשהו; (5) להפריע או להפר את כל זכות של המשתמשים האחרים באתר, לרבות הזכות לפרטיות, או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת, לרבות באמצעות הפעלת תוכנת רובוט, עכביש, או כל שיטה אחרת לאיסוף או לאחזור מידע באופן ידני או אוטומטי; (6) למכור, להעניק רישיונות, או לנצל לכל מטרה מסחרית את השימוש או הגישה לתוכן או לאתר; (7) לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן לשם יצירת מאגר מידע או לקט על ידי הורדה ואחסון שיטתי של התוכן המופיע באתר; (8) להפריע או לנסות להפריע לעבודתו התקינה של האתר או לפעילותן התקינה של הפועלות המבוצעות באמצעותו או דרכו, לרבות כניסה לאתר, לתוכן ו/או לכל מידע אחר; ו/או (9) לנקוט או לנסות לנקוט בכל פעולה אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של S&P Maalot, עשוי להכביד באופן בלתי סביר ו/או בלתי מידתי על פעילות האתר או על תשתיותיו.

הרשמה

כחלק מתהליך ההרשמה, עליך לבחור בשם משתמש ובסיסמא, ולמסור פרטים אישיים הכוללים: שם פרטי; שם משפחה; חברה, דוא"ל ("מידע אישי"). על כל המידע האישי שתמסור להיות מדויק, מעודכן ומלא. אם אתה נכנס לאתר ו/או משתמש בתוכן, מכולו או מקצתו, במסגרת עבודתך, עליך להשתמש בשם המתחם של מעסיקך במהלך ההרשמה. אי-עמידה בתנאים אלה מהווה הפרה של תנאי השימוש, ועשויה, בין היתר, לגרום לחסימה מיידית של גישתך לאתר ו/או לתוכן, מכולו או מקצתו.. אנא עיין במדיניות הפרטיות למידע אודות האופן שבו נעשה שימוש במידע זה והמטרות שלשמם הוא נאסף.

הגבלת אחריות S&P Maalot

השימוש באתר ו/או בתוכן, מכולו או מקצתו, הינו באחריותך בלבד. במידה ואינך מרוצה מהאתר, מהתוכן, ו/או מתנאי שימוש אלה, אל תשתמש בהם. האתר והתוכן ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). S&P Maalot, שותפותיה ו/או צדדים שלישיים כלשהם המספקים עבורה שירותים, אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. התוכן שמתפרסם באתר עלול להיות לא מדוייק, לא מלא, לא מעודכן, כולל שגיאות הדפסה או טעויות אחרות. כמו-כן, המאמרים עלולים לכלול אי-דיוקים, חוסרים ושגיאות כתוצאה מביצוע שינויים, עריכה, קיצורים, התאמות ו/או מחיקות, בין היתר תוך כדי ביצוע פעולות תרגום המאמרים והתאמתם לאתר בשפה העברית כאמור לעיל S&P Maalot , שותפותיה ו/או צדדים שלישיים כלשהם המספקים עבורה שירותים, אינם נושאים במחויבות כלשהי לתקן או לעדכן את התוכן או כל מידע אחר הזמין באמצעות באתר. התוכן שמתפרסם באתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, כלכליות, חשבונאיות, משפטיות אישיות או אחרות ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ו/או בתוכן נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. אין באתר ו/או בתוכן המופיע בו כדי להוות עידוד או הצעה למכור כל מוצר או שירות של S&P Maalot. S&P Maalot, שותפותיה ו/או צדדים שלישיים כלשהם המספקים עבורה שירותים, אינם אחראים בשום מקרה, אף אם מי מהם היה מודע או מעודכן בדבר, לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתר, מהסתמכות על התוכן שמופיע בו או באתרים המקושרים אליו. S&P Maalot, שותפותיה ו/או צדדים שלישיים כלשהם המספקים עבורה שירותים לא יישאו בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתוכן, מכולו או מקצתו. בכל מקרה ש-S&P Maalot תחוב באחריות על פי החוק ועל אף האמור לעיל תהיה אחריותה זו מוגבלת לסכום הנזק הישיר שנגרם לך בפועל עקב השימוש באתר או בתוכן המופיע בו. התוכן מהווה אך ורק הבעת דעה סובייקטיבית של S&P Maalot נכון למועד פרסומו, ולא מהווה דבר שבעובדה או המלצה לרכוש, להחזיק, או למכור ניירות ערך כלשהם או לקבלת החלוטה בעניין ביצוע השקעות כלשהן. S&P Maalot אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות. S&P Maalot אינה משמשת כ"מומחה" או יועץ לעניין השקעות עבורך. התוכן מבוסס על מידע שנתקבל ע"י S&P Maalot וממקורות אחרים אשר S&P Maalot מאמינה כי שהינם מהימנים. S&P Maalot אינה מבקרת ואין עליה כל מחויבות לבקר את המידע שנתקבל, ואינה מבצעת כל בדיקה או אימות לגבי נכונותו או שלמותו. S&P Maalot שומרת על בידול בין יחידותיה העסקית על-מנת לשמור על עצמאיות והיעדר משוא-פנים של הפעולות השונות המבוצעות ע"י יחידותיה השונות. כתוצאה מכך, לחלק מיחידותיה העסקיות עשוי להיות מידע שאין לחלק אחר מיחידותיה העסקיות. S&P Maalot גיבשה מדיניות ונהלים על מנת לשמור על סודיות חלק מהמידע אשר אינו נחשב כנחלת הציבור והתקבל בקשר לתהליך הניתוח שלה. S&P Maalot ככלל ו-S&P Global Ratings בפרט, עשויים לקבל תמורה בגין התוכן, בדרך כלל ממנפיקים או חתמים של ניירות הערך או מהערבים להלוואות נשוא הדירוג. S&P Maalot שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את התוכן, מכולו או מקצתו, על גבי דפי האתר, וכן להפיץ את התוכן, מכולו או מקצתו, בדרכים אחרות, כגון בפרסומים של S&P Maalot או באמצעות צדדים שלישיים. מידע נוסף אודות תעריפי השירותים של S&P Maalot מופיעים אף הם באתר.

קישור לאתרים של צדדים שלישיים

באתר תמצא קישורים (לינקים) לעמודים ולאתרים אחרים ברשת האינטרנט. הקישורים מוצגים באתר לנוחיותך בלבד, ונמצאים באחריותם הבלעדית של בעלי אתרים אלו. הינך מודע לכך ש-S&P Maalot אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים; כי S&P Maalot לא תישא בכל אחריות בקשר עם התכנים או הפעולות המבוצעות באתרים אלה; כי S&P Maalot לא תישא בכל אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר המבצע שימוש באתרים של צדדים שלישיים; וכי העובדה שהאתר מכיל קישורים אלו אינה מעידה על הסכמת S&P Maalot לתכנים המופיעים באתרים המקושרים, ואינה מהווה ערובה לאמינותם, למהימנותם, לעדכניותם, לחוקיותם, למדיניות הפרטיות הנקוטה על ידי בעלי התכנים או לכל היבט אחר הכרוך בתפעול האתרים המקושרים. S&P Maalot איננה מתחייבת כי הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. S&P Maalot שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

מידת הדיוק של התוכן

התוכן, לרבות, אך לא רק, דוחות הדירוג, מעודכן נכון לתאריך המופיע בו וכפוף לשינויים מבלי צורך במתן הודעה על כך. למעט במקרים בהם צוין מפורשות אחרת, התוכן מתעדכן מעת לעת ע"י S&P Maalot לפי שינויים המתרחשים בשוק ולפי קריטריונים אחרים. עם זאת, S&P Maalot אינה ערבה או מספקת כל התחייבות לעניין מידת הדיוק של התוכן, תכיפות עדכון התוכן או שלמות המידע של כל תוכן אליו אתה ניגש באמצעות שימוש באתר, ולא תישא בכל מחויבות בגין עדכון התוכן לאחר פרסומו.

שונות

תנאי השימוש אינם יוצרים, ולא יפורשו כיוצרים, כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין S&P Maalot. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת ו/או עניין הקשורים בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או בתוכן תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת ו/או עניין הקשורים בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או בתוכן הנו הדין הישראלי בלבד. במידה שתנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין S&P Maalot ומחליפים כל הבנה או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכן. גרסה מודפסת של תנאי השימוש וכל הודעה אלקטרונית שתינתן לך יהיו קבילים בבית משפט או בכל הליך מינהלי.

עדכון אחרון: 19.2.2012