מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

שירותים ומוצרים למנפיק ולמשקיע

חברת S&P מעלות מציעה מספר מוצרים ושירותים בתחום דירוג האשראי, לרבות מוצרים נלווים שאושרו על ידי רשות ניירות ערך בהתאם לסעיף 17 של החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד 2014

שירותים ומוצרים למנפיק

דירוג מנפיק / דירוג הנפקה

דירוג הינו מכשיר המשפר את הנגישות לשוק ההון, למקורות מימון חדשים ומחזק את האמינות בעיני כל מי שהחברה באה במגע, בין אם אלה משקיעים, מלווים, לקוחות, ספקים, שותפים, ברוקרים, וכו'. הדירוג הוא הבעת דיעה צופה פני עתיד בדבר איכות האשראי של מנפיק חוב. דירוג יכול לשמש את המנפיק בעת הצורך לשיפור נגישות לשוק ההון, כאשר יש צורך להראות חוסן פיננסי, כאשר נדרש קנה מידה

כלשהו לעלויות המימון הצפויות, להמחשת השקיפות התאגידית והמשטר התאגידי, הבנה ממקור חיצוני לחוזקות והחולשות של האירגון ככל שנוגעות לחוסן הפיננסי או כאשר מדובר בחברה פרטית הרוצה לאפשר למשקיעים להשוות אותה לחברות ציבוריות בניגוד לדירוג מנפיק המתייחס לכלל החוסן הפיננסי של חייב - דירוג הנפקה הוא הבעת דיעה צופה פני עתיד בנוגע לאיכות האשראי של החייב בהתייחס לחוב ספציפי. הדירוג ניתן בסולם הדירוג המקומי של S&P Maalot

Credit Assessment
(הערכת אשראי)

הערכת אשראי היא אינדיקציה לגבי יכולת הפירעון לפי דעתה של אס אנד פי מעלות המשקפת את חוות דעתנו הכללית לגבי חוזקות וחולשות האשראי של מנפיק, לווה, הצעה למימון מובנה או אלמנטים של הצעה כזו. היא עשויה גם להתייחס לתחומי דירוג מצומצמים

או לבודד אלמנטים מסוימים שמשמשים אותנו בדרך כלל בדירוג אשראי. הערכת אשראי היא לרוב נקודתית, ואס אנד פי מעלות אינה נוהגת להמשיך ולעקוב אחר הערכות אשראי. כמו כן, הערכת אשראי היא לרוב חסויה. הערכת האשראי עשויה להתבטא בתיאור או באמצעות הסימונים הקבועים של אס אנד פי מעלות, אולם באותיות קטנות (לדוגמה, 'ilbbb'), בין בקטגוריית דירוג כללית או באמצעות תוספת סימן פלוס (+) או מינוס (-) המציינים חוזק יחסי בתוך הקטגוריה.

ESG Evaluation

הערכת ESG היא ניתוח יחסי חוצה סקטורים של יכולתו של גוף מסוים לפעול בהצלחה בעתיד, המבוסס על הדרך שבה גורמי ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי) עשויים להשפיע על בעלי עניין וליצור במישרין או בעקיפין השפעה כלכלית על אותו גוף. הערכת ESG אומדת בדרך כלל את השפעת הגוף על הסביבה הטבעית והחברתית שלו ואת איכות הממשל התאגידי שלו.

הערכת ה-ESG שלנו רחבה יותר מניתוח פיננסי מסורתי, וכוללת גם סיכונים והזדמנויות איכותניים יותר. הגדרת בעלי עניין בניתוח שלנו אינה כוללת רק את בעלי מניות, אלא גם את העובדים, הקהילה המקומית, הממשלה, רגולטורים, לקוחות, מלווים, לווים, מבוטחים, מצביעים, חברים, ספקים ועוד. ציון גבוה בהערכת ESG משמעותו שהגוף חשוף פחות לאירועים משמעותיים הקשורים ל-ESG, ויש לו סיכוי רב יותר ליהנות מאפשרויות צמיחה הקשורות ב-ESG, בהשוואה לגופים עם ציון נמוך יותר.

RAC - Rating
Agency Confirmation
("אישורי דירוג אשראי")

במסגרת שירותי ה-RAC מסופקים לבעלי עניין (למשל – נאמנים לאיגרות חוב) אישורים שאירוע מוצע או שינוי בעסקה המדורגת לא יגרום לנו, כשלעצמו, להוריד, להפסיק או לסייג את הדירוג

הנוכחי שלנו על העסקה המדוברת.

דירוג גלובאלי

הבעת דיעה בדבר איכות האשראי של מנפיק חוב, באשר לעמידה בתשלומים במועד הפירעון בהשוואה לחייבים גלובאליים אחרים. לדירוג מנפיק יכול להיות משקל כאשר נדרשת נגישות לשוק או למקורות מימון חדשים , כאשר רוצים לספק חוות דעת בלתי תלויה על החוסן הפיננסי או יכולת החזר החוב,

ולהגברת השקיפות של התאגיד. הדירוג הגלובאלי ניתן בסולם הדירוג הבינלאומי של S&P Global Ratings .
דירוג גלובאלי - הדירוג מבוצע על ידי S&P גלובל רייטינגס ואינו מתפרסם באתר של S&P מעלות.

RES - Rating
Evaluation Service
(הערכת ההשלכות הצפויות על הדירוג)

שירותי ה-RES הם שירותים אנליטיים הניתנים לגופים מדורגים או שאינם מדורגים השוקלים יוזמות אסטרטגיות או פיננסיות שעשויות להשפיע על דירוג האשראי שלהם.

לבקשתו של מנפיק, אס אנד פי מעלות מספקת דוח חסוי הכולל הערכה של ההשלכות הפוטנציאליות על הדירוג של תרחישים היפותטיים שהציג המנפיק. שירותי RES משמשים בדרך כלל להערכת ההשפעה של ארגון מחדש, רכישות, פיצולים, או שינויים מהותיים במבנה החוב או במבנה ההון.

שירותים ומוצרים למשקיע

דרוג צד שלישי

דירוג צד שלישי הוא דירוג חסוי שניתן לבקשת צד מעוניין, המבקש דירוג להלוואה שניתנה לחברה. השירות ניתן בגין חברות שמדורגות ושאינן מדורגות, וכולל דוח תמציתי קצר עם השיקולים העיקריים לדירוג.