מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

דרישות רגולטוריות

מתודולוגיות דירוג

שירותים נלווים

ניגודי עניינים פוטנציאליים

הסדרי תשלום

בעלות ובעלי שליטה

מבנה ארגוני של S&P Maalot

הגדרות סולם הדירוג

הקוד האתי

מדיניות פרסום דירוגים

מדיניות ונהלים

אחראי למילוי חובות

נתונים סטטיסטיים למדידת ביצועים של דירוגי אשראי

פרסומים באתר מגנ"א

מסמכי התאגדות