מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות
מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

חוות דעת בלתי תלויה

SPO - Second Party

Opinion

חוות דעת בלתי תלויה הניתנת לגבי התאמתה של אג"ח/מסגרת פיננסית שמנפיקה חברה לתקנים ועקרונות שפרסמו גופים בינלאומיים. חוות הדעת עשויה להתייחס לסוגים שונים של אג"ח/הלוואה/מסגרת פיננסית, כמפורט להלן:

אג"ח ירוקות או אג"ח חברתיות - Social Bond / Green Bond

מתאימות למקרים בהם החברה המנפיקה מייעדת את תמורת ההנפקה אך ורק למימון פרויקטים סביבתיים או חברתיים, לפי העניין, התואמים תקנים ועקרונות שפרסמו גופים בינלאומיים. בתהליך ההנפקה החברה מפרסמת מסמך מסגרת מקיף בנושא המתייחס לשימוש בתמורת הנפקה, לאסטרטגיה בתחומי הקיימות ועוד. חברת הדירוג בוחנת את מסמכי החברה, לרבות מסמך המסגרת, ואת ייעוד תמורת ההנפקה/המסגרת הפיננסית, ומספקת דוח המתייחס לייעוד התמורה ולנושאים נוספים, כגון תהליכי הבקרה והדיווח, ומעריכה את עמידתה של העסקה בתקנים ובעקרונות הגלובליים שנקבעו לעניין זה.

אג"ח/הלוואה צמודים למדדי קיימות - Sustainability-Linked Bond/Loan

מתאים למקרים בהם החברה המנפיקה קובעת מראש במסגרת עסקת המימון מדדי קיימות (KPI – Key Performance Indicators) רלוונטיים עבורה, שעליה לעמוד בהם תוך תקופה שנקבעה. התמורה יכולה לשמש לכל מטרה ולמימון כללי של התאגיד, אך עלויות המימון קשורות להשגת מדדי הקיימות. בתהליך ההנפקה החברה מפרסמת מסמך מסגרת המציג, בין היתר, את מדדי הקיימות ואת האסטרטגיה בתחומי הקיימות. חברת הדירוג בוחנת את מסמכי החברה, לרבות מסמך המסגרת, ואת ה-KPI שנקבעו בעסקת המימון ומספקת דוח המתייחס למדדי הקיימות ולנושאים נוספים ומעריכה את עמידתם בתקנים ובעקרונות הגלובליים הרלוונטיים שנקבעו לעניין זה .