מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

מתודולוגיה - מאמרי ליבה

 • 15/07/19

  המאמר מפרט את המתודולוגיה לפיה אנו מדרגים גופים ריבוניים שאינם סוברניים, כגון רשויות מקומיות. המתודולוגיה מחולקת למספר גורמים שאנו משקללים במטרה לקבוע את הדירוג של רשויות מקומיות. המתודולוגיה במאמר אינה חלה על רשויות מקומיות בארה"ב, אשר להן מתודולוגיה נפרדת

 • 01/07/19

  המאמר מפרט את המסגרת המתודולוגית ואת הקריטריונים המרכזיים שלנו לדירוג חברות ביטוח. העוגן לדירוג חברות ביטוח נקבע על ידי הערכת הפרופיל הסיכון העסקי והערכת הסיכון הפיננסי. הפרופיל העסקי נגזר מתוך שילוב של המדינה והענף יחד עם המעמד התחרותי של חברת הביטוח. הפרופיל הפיננסי נגזר ממספר גורמים בהם, רמת הרווחיות, הלימות ההון, פרופיל סיכון הנכסים והגמישות הפיננסית

 • 25/06/18

  נו מדרגים חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים.

 • 07/12/16

  המתודולוגיה משמשת להערכת שיקום החוב הצפוי לסדרת אג"ח או הלוואה ספציפית, בהתאם להערכתנו לשווי החברה או לשווי נכסיה לאחר קרות אירוע כשל פירעון היפותטי, ובהתאם לסדר הנשייה של ההתחייבויות השונות במפל התשלומים. ניתוח שיקום החוב מתייחס, בין היתר, לבכירות של החוב, למיקום החוב במבנה ההחזקות של הקבוצה, לאופי נכסי החברה ולקיומם או אי קיומם של ביטחונות. מתודולוגיה זו תיושם על הנפקות מדורגות של חברות עם דירוג מנפיק '-ilAA' ומטה. ...

 • 16/12/14

  סוגיית הנזילות היא בלב ליבו של תהליך הדירוג. שלל מחקרים שנערכו על מקרי חדלות פירעון של תאגידים מלמדים על כך שחברות בדרך כלל נופלות עקב קשיי נזילות, לעתים אף בניגוד למשתמע מפרמטרים עסקיים או מדדים פיננסיים אחרים. המאמר מפרט את המתודולוגיה והקריטריונים של S&P לבחינת פרופיל הנזילות של תאגידים לא-פיננסיים. הניתוח הכמותי מתמקד בהגדרת המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות, אך הערכתנו לנזילות משקללת גם סוגיות איכותיות יותר, כגון רמת הנגישות של החברה למערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מדיניות ניהול המזומנים של ההנהלה, וגמישותה הפיננסית של החברה בכל הקשור לנכסים פנויים שעשויים לשמש כבטוחות לגיוס מקורות נוספים.

 • 09/12/14

  מסמך זה מתאר את הצעדים לקביעת פרופיל האשראי העצמאי של חברה (Stand Alone Credit Profile) או קבוצה (Unsupported Group Credit Profile) בתהליך קביעת דירוג המנפיק הסופי של חברה פיננסית שאינה בנק. תהליך זה מתבסס במובנים רבים על המתודולוגיה לדירוג בנקים, אך מדגיש את "הסיכון הכלכלי" ו"סיכון הענף" בקביעת נקודת המוצא או ה"עוגן" לדירוג הסופי. אנו מוסיפים או מורידים רמות דירוג (נוצ'ים) מה"עוגן" בגין המאפיינים הספציפיים של החברה, כגון: מעמד עסקי; הון, מינוף והכנסות; פרופיל סיכון; פרופיל מימון; ונזילות. במקרים מסוימים הערכת גורם אחד כ"חלש" עשויה להגביל את הערכת פרופיל האשראי העצמאי. לבסוף, אנו כוללים את הערכתנו לתמיכת המדינה בקביעת דירוג האשראי של החברה (Issuer Credit Rating) או פרופיל האשראי של הקבוצה (Group Credit Profile).

 • 19/11/13

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג של S&P: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי, מדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה. [קיים תקציר של מאמר זה בעברית - "מסגרת מתודולוגית לדירוג חברות לא-פיננסיות"].

 • 24/10/13

  מאמר מתודולוגי המפרט את ההתייחסות של S&P לעיתוי החזרי חוב ותקופות גרייס, וכיצד S&P מפרשת את תנאי התשלום של חובות פיננסיים בהקשר של דירוגי 'D' (Default - כשל פירעון) ודירוגי 'SD' (Selective Default - כשל ) של מנפיקים ושל הנפקות. ראוי לציין שההגדרות לכשל פירעון של S&P אינן תואמות בהכרח את ההגדרות במסמכי ההלוואות המדורגות. יחד עם זאת, ישנה אחידות בפרשנות של S&P לתנאים שבהם האיחור בתשלום יוביל לדירוג D או SD.

 • 09/11/11

  המסגרת המתודולוגית והקריטריונים של S&P לדירוג בנקים. העוגן להערכת הדירוג של בנקים נקבע על ידי שילוב של הערכתנו לסיכון הכלכלי ולסיכון הענפי. העוגן יכול להיות מושפע, לטובה או לשלילה, ממספר פרמטרים נוספים הנוגעים לבנק המדורג באופן פרטני, לרבות התייחסות למעמד התחרותי, הלימות ההון, הסיכון המגולם בתיק ההלוואות ומידת ההתאמה בין הנכסים וההתחייבויות של הבנק.

 • 14/09/09

  S&P עושה שימוש בתחזיות דירוג וברשימות מעקב (CreditWatch) על מנת לציין את מידת הסבירות לשינוי בדירוג, וברוב המקרים גם את הכיוון הצפוי של השינוי. תחזית הדירוג מציינת את הסבירות לשינוי בדירוג המנפיק, בדרך כלל בטווח של עד שנה, וכן את כיוון השינוי הצפוי. מטרתה ליידע את משתמשי הדירוג על השפעתן הצפויה של התפתחויות ומגמות בהתהוות. לעומת זאת, ה-Credit Watch משמש על מנת לסמן את הכיוון הצפוי של דירוג המנפיק ו/או דירוג ההנפקה בטווח הקצר (בדרך כלל עד 90 יום), עם זרקור על אירועים ספציפיים שניתן לזהות אותם ומגמות קצרות טווח, כגון מיזוגים ורכישות, שינויים במבנה ההון, שינויים רגולטוריים או צפי לשינוי מהותי בביצועים התפעוליים או במעמד העסקי. תחזית הדירוג או ה CreditWatch אינן מסמנות בהכרח שינוי דירוג עתידי, ואינם מחייבים העלאה או הורדה של דירוג.