Skip Navigation Links
אודות S&P מעלות
נהלים וקוד אתי
צוות בכיר
כנסים וארועים
קריירה
צור קשר

נהלים וקוד אתי

S&P Maalot פועלת על פי מדיניות פנימית שנועדה להבטיח את עצמאות, מקצועיות ואובייקטיביות תהליך הדירוג ועבודת הצוות האנליטי. הקוד האתי והנהלים השונים מתווים את הנורמות האתיות, הארגוניות והעסקיות כל עובדי החברה ומנהליה מחויבים לפעול מתוך מחויבות ויושר בהתאם לנהלים עליהם הם חתומים.
הצג:

 

לפירוט מלא של הנהלים והקוד האתי באתר Standard & Poor's